Telefon
WhatsApp

Destek Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİK işisel verilerinizin korunması ve güvenliğinin sağlanması önceliğimiz olmakla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla işbu “Aydınlatma Metni”ni hazırlamış bulunmaktayız. İşbu Aydınlatma Metni ile KVKK’un 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı düzenlemesi çerçevesinde; hangi kişisel verilerinizin, hangi amaç ve hukuki sebeple işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve KVKK’nun 11. maddesinde sayılan kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, düzeltme isteme ve diğer haklarınız ve bu haklarınızı ne şekilde kullanacağınız hakkında siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek isteriz.“ Kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (müşteriye) ilişkin sözleşmede yer alanlar da dahil olmak üzere her türlü bilgiyi,“ Özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Personelin) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,“ Kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,“ Veri işleyen” veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.KVKK uyarınca, “Veri Sorumlusu” olarak; “araç kiralama sözleşmesi ile tarafımıza iletmiş olduğunuz kimlik ve adres bilgileriniz, sabit ve mobil telefon numaralarınız” ve bunlar dışında şirketimize iletmiş/sunmuş/ulaştırmış olduğunuz her türlü kişisel verinizi Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak;Şirketimizin görev, yetki, yükümlülük, hizmet ve faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yerine getirmek, bunları geliştirmek,Şirket politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,Şirketimiz müşterilerinin, iş ortaklarının, ticari ilişki içinde olduğu tüzel kişilerin veri güvenliğinin sağlanması,Mevzuat gereği başta adli merciler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler üzerine gerekli bilginin sağlanması,Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanması,Şirket faaliyetlerimizin ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,Ziyaretçi/Müşteri/ kayıtlarını oluşturulması ve takibi,Müşteri memnuniyeti, firma zarar riski araç güvenirliliği amacıyla müşteri hakkında ki iyi/kötü yorumların diğer program ortaklarıyla (Faruk Akman /rentacara.com bünyesinde bulunan üye rent a car firmaları) paylaşılabilmesi,Ayrıca, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereklerinin yerine getirilmesiamaçlarıyla muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir ve sair suretler ile işlenebilir.Kanun kapsamında koruma altındaki kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde, yukarıda belirtilen amaçlarla; Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız, düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar, Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler başta olmak üzere; iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, şubelerimiz, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barındıran gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecek, yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir.Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine ve yukarıda sayılan amaçlara dayalı olarak telefon yoluyla, kamera ile, bilgisayar üzerinde, sabit ve mobil hatlar aracılığıyla, otomatik, manuel ya da yazılı olarak işlenmektedir.Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda yapacağınız başvurularda yer alan talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ve ücretsiz olarak Studyzone Uluslararası Eğitim Limited Şirketi tarafından sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.Yukarıda belirtilen Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza yazılı olarak noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya mail adresimize iletebilirsiniz.KVKK ve diğer ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek esaslar nedeni ile uygulama esasları ile bu bilgilendirme ve muvafakatname metninde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.